REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu, procedurę reklamacyjną oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest założenie Konta oraz akceptacja postanowień mniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług przez na rzecz Autora. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora.

§2 definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy dokument
  2. Serwis – fonem.eu
  3. Administrator – KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Niezdrowicach (47-143), przy ul. Wiejskiej 21, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 756-130-76-04, Regon 273221318
  4. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i posiada konto
  5. konto – założony przez Użytkownika profil w Serwisie, chronione nadanym przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami Regulaminu
  6. usługa – przedmiot Regulaminu polegający na zapewnieniu dostępu do wybranych przez użytkownika treści autorsko prawnych.
  7. login – oznaczenie Użytkownika w systemie
  8. hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed dostępem do konta osób niepowołanych

§3 Rejestracja w serwisie i wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu jest wymagane połączenie z siecią Internet.
 2. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML.
 3. W przypadku kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w pod stronie opisującej usługę.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ”ciasteczka”). Wyrażenie zgody na ich otrzymywanie może nastąpić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej lub poprzez wyrażenie zgody przy korzystaniu z serwisu.
 5. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta. Rejestracja dokonywana jest w oparciu o formularz rejestracyjny. Użytkownik może w każdym czasie zmienić dane podane podczas rejestracji wchodząc do zakładki moje konto.
 6. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o ofercie Administratora. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim może być także wyrażona już w trakcie korzystania z serwisu.
 7. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę o której mowa w pkt. 6
 8. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 9. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) na które zostaje wysłany link z potwierdzenia rejestracji.
 10. Administrator ma prawo odmówić rejestracji gdy poweźmie informacje iż rejestracji dokonuje Użytkownik, któremu wcześniej wypowiedziano umowę z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie.

§4 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na dostępie do filmów nagrań audio, utworów graficznych, tekstowych o tematyce logopedycznej.
 2. Usługi są udostępniane na czas nieokreślony.
 3. Uzyskanie dostępu jest nieodpłatne a wymagane jest jedynie posiadanie darmowego konta w serwisie.
 4. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.

§5 Własność intelektualna

 1. Wszelkie zasoby, udostępniane treści oraz cała zawartość Serwisu, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub Administrator jest uprawniony do ich rozpowszechniania na podstawie stosownych umów zawartych z dysponentami autorskich praw majątkowych i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Wykorzystywanie w celach komercyjnych, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 4. Każde naruszenie praw własności intelektualnej Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa a także uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Administratora.

§7 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu jego publikacji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: info@fonem.eu
 2. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.